Skip to content

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In Nederland is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van kracht om uw persoonsgegevens te beschermen. Met ingang van 25 mei 2018 gelden bovendien voor de EU specifieke eisen voor het verwerken van persoonsgegevens ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven we u inzicht in de verwerking van uw gegevens door de Energiecoöperatie Bodegraven-Reeuwijk en vermelden we welke rechten u heeft om tegen de verwerking van uw gegevens op te komen. 

Rechten en plichten

Aan deze wetgeving ontleent u het recht op inzage in uw geregistreerde persoonsgegevens, recht op rectificatie, beperking en verwijdering ervan, recht op data-portabiliteit (om de geformaliseerde gegevens aan anderen toe te sturen) en recht op het aantekenen van bezwaar. De coöperatie heeft uw toestemming nodig voor verwerking, heeft een verantwoordingsplicht, mag alleen onder bepaalde voorwaarden grootschalige verwerkingen uitvoeren en heeft een speciale verantwoordelijkheid bij datalekken. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking?

De coöperatie en met name het bestuur van de coöperatie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Daarbij gaat het om het verzamelen en digitaal opslaan van de gegevens die u invult op het inschrijfformulier, zgn. normale persoonsgegevens. Binnen het bestuur houdt dhr. R. Kamer daar toezicht op. Bij vragen of klachten kunt u hem bereiken op het e-mailadres r.kamer@ec-br.nl 

Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens omdat u zich hebt ingeschreven als lid van de coöperatie. Voor de uitoefening van uw lidmaatschapsrechten en –plichten is dit noodzakelijk. Om uitvoering te geven aan het profijtbeginsel (zie daarvoor onze website) registreren we ook of u lid bent van een gemeenschapsorganisatie waaraan u een deel van de nettowinst zou willen doen toekomen. De rechtsgrond (ingevolge de AVG) waarop deze verwerking berust is de overeenkomst. Door u aan te melden als lid sluit u een overeenkomst met de coöperatie, waarvan de inhoud wordt bepaald door de wet en de statuten van de coöperatie. Wanneer u zich inschrijft door het inschrijfformulier op onze website in te vullen geeft u daarmee toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. 

Wie ontvangen de persoonsgegevens?

Niemand anders dan het bestuur van de coöperatie. Wanneer de coöperatie met u overeenkomsten sluit over het leveren of doen leven van elektriciteit worden specifieke gegevens verzameld en met uw toestemming (volgens regeling in de ledenovereenkomst) aan derden (bv. de betrokken energieleverancier) verstrekt. Datzelfde geldt wanneer u als lid financieel participeert in projecten of anderszins bijdraagt aan de doelstellingen van de coöperatie 

De verwerking van de gegevens.

De gegevens worden in eerste instantie opgeslagen op de beveiligde website. Vervolgens slaan wij de gegevens op in een extra beveiligd computerbestand of op een aparte schijf. 

Het recht op inzage, correctie en verwijdering.

U kunt deze rechten uitoefenen door zich te wenden tot de toezichthouder binnen ons bestuur, dhr. R. Kamer, r.kamer@ec-br.nl 

De gevolgen van verwijdering van de aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Door uw gegevens te verwijderen beëindigt u in feite uw lidmaatschap van de coöperatie omdat uitoefening van rechten en plichten dan onmogelijk wordt. Vereist is dan ook dat u naast verwijdering ook uw lidmaatschap opzegt volgens de regels opgenomen in ons statuut. 

De verantwoordelijkheid voor datalekken

Datalekken worden gedocumenteerd. De betrokkene wordt direct geïnformeerd en er wordt melding gedaan aan de Autoriteit Persoonsgegevens in de gevallen waarin dat is voorgeschreven.

Indienen van klachten.

Wanneer uw vragen of klachten niet bevredigend beantwoord worden door de toezichthouder namens het bestuur, dan kunt u per email een klacht indienen bij het bestuur t.a.v. de secretaris A.H. Pos, het emailadres hiervoor is avg.klachten.kgbr@gmail.com Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Energiecooperatie Bodegraven-Reeuwijk vastgestel d.d. 25-05-2018 te Reeuwijk 

J.J. Bouwens, Voorzitter

A.H. Pos, secretaris 

Deel dit artikel
Menu
Close